Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 BIOLOGIE.HOLUBEC.CZ

Biologie   
Manuál  
Biologie
Popis programu
Struktura kapitol
Přehled pojmů
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace

Spolupráce
Ohlasy

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      obchod@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Manuál RTF

1. Obchodní politika pro školství

1.1. Seznam výukového software

-         Obchodní, licenční a další informace obsažené v tomto dokumentu se vztahují na školní výukový software firmy Tomáš Holubec.

-         Školním výukovým software se rozumí:

·        Anorganická chemie

·        Evropská unie

·        Karel 98

·        Pracovní listy do zeměpisu

·        Praktická ekonomika

·        Zeměpis ČR, Evropa, Svět

1.2. Obchodní a dodací podmínky

-         školní výukový software je školám nabízen pod různými licencemi, cena každé licenční varianty se řídí aktuálním ceníkem, jenž je dostupný na http://www.holubec.cz

-         částka je splatná fakturou s dobou splatnosti 30 dní

-         software je odesílán jako balíková zásilka Českou poštou a to neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od obdržení objednávky

-         v souladu s politikou firmy není balné a poštovné školským zařízením účtováno a tyto náklady jdou plně na vrub firmy Tomáš Holubec

-         součástí zakoupené licence je aktualizační číselný kód, který umožňuje stahovat aktualizace zakoupeného software

1.3. Další služby pro školy a jejich žáky

-         multilicence programu umožňuje instalaci i na domácí počítače učitelů školy v rámci domácí přípravy na vyučování

-         megalicence programu umožňuje instalaci i na domácí počítače žáků školy

-         software je školám ZDARMA a nezávazně zapůjčován, v případě jejich zájmu, a to na dohodnutou dobu

-         žákům a studentům školských zařízení, která si zakoupila multilicenci programu, je poskytnuta sleva na zakoupení jednouživatelské domácí licence ve výši 25%

-         školy, které si multilicenci programu zakoupily, mají nárok na novou verzi se slevou

-         opravy programu jak funkční tak obsahové jsou školám zdarma dostupné na internetové adrese http://www.holubec.cz

-         technická podpora je školám zdarma dostupná na e-mailové adrese podpora@holubec.cz

 


2. Licenční ujednání

 

Školní výukový software firmy Tomáš Holubec, Ústí 116, 755 01 Vsetín IČ: 68152833


Toto je smlouva o licenčním ujednání mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a firmou Tomáš Holubec, Ústí 116, 755 01 Vsetín IČO: 68152833 (dále jen autor) na užívání softwarového produktu, jenž spadá pod pojem „školní výukový software“ vymezený v kapitole 1.1. (dále jen program). Tento produkt zahrnuje počítačový software a datový nosič.

 

 1. Autor tímto prohlašuje, že je výhradním majitelem programu a všech autorských práv s programem spojených, a že je ze zákona oprávněn poskytnout licenci k užívání a šíření programu bez souhlasu třetích stran. Autor si není vědom toho, že by byly s tvorbou softwaru porušeny autorská práva třetích stran. Pokud by prokazatelně došlo ze strany autora k porušení autorských práv třetích stran, je připraven k dohodě vedoucí k nápravě tohoto stavu. Cenu za poskytnutí licence určuje autor. Aktuální ceník je k dispozici do odvolání na internetových stránkách http://www.holubec.cz.

 

 1. Softwarový produkt je chráněn autorskými právy, mezinárodními dohodami o autorských právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Instalací nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy a jste jimi vázáni. Licenční ujednání je neoddělitelnou součástí softwarového produktu. Licenční ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Okamžikem porušení tohoto licenčního ujednání z vaší strany končí veškeré povinnosti autora k vám.

 

 1. Toto licenční ujednání je v souvislosti s užíváním softwarového produktu úplnou smlouvou mezi vámi a autorem. Nahrazuje veškeré ostatní smlouvy nebo mluvenou i psanou komunikaci. A má rozhodující význam v řešení sporných nebo dodatečně dohodnutých podmínek mezi stranami zahrnutými v tomto ujednání po dobu jeho platnosti. Pokud by některé ustanovení tohoto ujednání bylo soudem na základě určitého právního řádu prohlášeno za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení odstraněno z licenční smlouvy a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

 

 1. Instalací, kopírováním či jiným užitím softwarového produktu vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s tímto licenčním ujednáním. Naopak v případě, že nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nejste oprávněni jakkoliv se softwarovým produktem manipulovat a jste povinni jej přestat používat. Všechny uvedené podmínky se vztahují také na osoby, které sami, nebo přes své zaměstnance, společníky atp. tento software nainstalují, zkopírují, nebo použijí.

 

 1. Na základě tohoto licenčního ujednání jste:

 

5.1.       Jednouživatelská licence

oprávněni nainstalovat a provozovat jednu jedinou kopii programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak).

 

5.2.       Školní multilicence

oprávněni  nainstalovat a provozovat neomezené množství kopií programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak). Autor také svoluje k instalaci na domácí počítače všech zaměstnanců fyzické či právnické osoby.

 

5.3.       Školní megalicence

oprávněni  nainstalovat a provozovat neomezené množství kopií programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak). Autor také svoluje k instalaci na domácí počítače všech zaměstnanců fyzické či právnické osoby. V případě, že je plátcem za poskytnutí licence škola, svoluje autor k instalaci a používání programu také na domácích počítačích žáků školy. Škola má právo od autora za zvýhodněných podmínek zakoupit pro své žáky instalační disk programu označený jako „žákovské CD“.

 

 1. Na základě tohoto licenčního ujednání máte právo zhotovit jednu záložní kopii pro účely archivace. Softwarový produkt označený "Demoverze" nebo "Ukázková verze" máte právo volně šířit a kopírovat.

 

 1. Dodaný Softwarový produkt je vytvořen tak, aby plnil pouze funkce popsané na http://www.holubec.cz v době jeho dodání. Autor si  ponechává právo odchylek skutečné funkce softwarového produktu od popisu na http://www.holubec.cz bez předchozího upozornění.

 

 1. Autor prohlašuje, že si není vědom žádných chyb, jež by měly vliv na funkčnost softwaru nebo počítač, na nějž je instalován. Dále prohlašuje, že provedl odladění celého produktu za účelem bezchybné funkčnosti na systémech MS Windows 95/98/NT/Me/2000/XP.

 

 1. Autor se zříká jakékoliv odpovědnosti za ztrátu výnosů, zisků, dat nebo za speciální nepřímé následné nebo nahodilé škody. Výslovně souhlasíte s tím, že autor ručí pouze za škody, prokazatelně vzniklé řádným užíváním softwarového produktu a to jen do výše zaplacené kupní ceny softwarového produktu. Autor také neručí za případné škody vzniklé použitím softwarového produktu v rozporu s instalačními pokyny.

 

 1. Autor se zaručuje, že datové nosiče na kterých je softwarový produkt uložen, budou bez vady na materiálu a provedení 90 dní od data jeho obdržení vámi. Pokud se taková vada vyskytne, vraťte média na adresu autora, a budou vám zdarma vyměněna. Po uplynutí této doby 90 dní, je jen na autorovi, za jakou částku vám budou vyměněna, případně jestli vám budou vyměněna zdarma.

 


4. Prohlášení o shodě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název softwarového produktu:          Školní výukový software HOLUBEC

Výrobce (distributor):                                    Tomáš Holubec

Sídlo:                                                  Ústí 116, 755 01 Vsetín

IČO:                                                   68152833

odpovědný zástupce:                          Tomáš Holubec

Prohlašujeme, že

 

 1. námi vytvořený (a distribuovaný) výše uvedený titul je v souladu se všemi platnými právními normami a je způsobilý k prodeji na území České republiky. Po celou dobu, kdy sw produkt bude uveden na seznamu evaluovaných titulů a nejméně  po dva další roky po vypršení platnosti evaluace nebo stažení ze seznamu evaluovaných titulů z jiných důvodů: bude na výše uvedený produkt poskytována z naší strany bezplatná technická podpora (prostřednictvím emailu, telefonu, informací nebo aktualizací na webové stránce). Za základní technickou podporu se považuje pouze řešení technických a funkčních problémů s instalací a provozem, nikoliv informace o práci s produktem (školení obsluhy).

 

 1. v případě zjištění závažné chyby ve vzdělávacím obsahu titulu nebo funkční chyby software zajistíme vydání aktualizace (opravného patche), která bude zveřejněna na webových stránkách výrobce (distributora). Tato aktualizace bude vydána nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy je výrobce (distributor) o této chybě informován uživatelem nebo MŠMT.

 

 1. v rámci technických a reálných ekonomických možností se budeme snažit upravit produkt tak, aby byl funkční i na hardware nebo software (např. operačních systémech) uvedených na trh až po vydání produktu.

 

 1. jsme ověřili funkčnost produktu na minimální konfiguraci, jejíž popis je přiložen spolu s tímto prohlášením.

 

 1. jsme vynaložili maximální snahu na zajištění bezpečné instalace a provozu aplikace a jejího korektního chování vůči ostatním aplikacím tak, aby uživateli nezpůsobovala škody.  Na případná nestandardní možná rizika  upozorňujeme uživatele v dokumentaci dodané se softwarem.

 

 1. jsme vynaložili maximální úsilí, abychom v software zabránili přítomnosti virů, trojských koňů nebo obecně jiných součásti, které mění bez vědomí uživatele konfiguraci PC nebo počítačové sítě způsobem, který není u SW daného typu standardní.

 

 1. jsme do software nezařadili žádné skryté funkce na odesílání dat o uživateli bez jeho vědomí.

 

 1. software neobsahuje reklamu nad rámec rozsahu povoleného MŠMT ČR.

5. Ceník

 

jednouživ. licence

školní multilicence

školní megalicence*

upgrade z multi na mega

Anorganická chemie

390,-

990,-

1890,-

990,-

Biologie

390,-

1290,-

1990,-

700,-

Evropská unie

600,-

1990,-

3490,-

1590,-

Karel 98

390,-

990,-

1290,-

300,-

Pracovní listy do zeměpisu

990,-

990,-

---

---

Praktická ekonomika pro ZŠ a SŠ

390,-

990,-

1890,-

990,-

Zeměpis ČR,Evropa,Svět

390,-

1590,-

2590,-

990,-

 

* K megalicenci můžete pro své žáky přikoupit žákovská instalační CD za zvýhodněnou cenu 50 Kč. V případě současného zakoupení 100 ks žákovských CD získáváte pro školu megalicenci ZDARMA.

Příloha B: Biologie

Program obsahuje do skupin přehledně rozčleněné zástupce rostlin a živočichů. Žák se naučí jednotlivé zástupce rozpoznávat a pojmenovávat.

Učitel může pomocí programu své žáky přezkoušet z biologických poznávaček. K dispozici je nastavitelná známkovací stupnice a podrobný souhrn průběhu zkoušení a udělaných chyb. Každý učitel si může vytvořit svůj vlastní modul obsahující pouze rostliny a živočichy, z nichž chce své žáky vyzkoušet.

Rostlinná část programu obsahuje kategorie: tvary listů, typy květenství, typy plodů, nižší rostliny, mechorosty a kapraďorosty, rostliny nahosemenné, houby a lišejníky, vzhled stromů.

Živočišná část programu obsahuje kategorie: prvoci, diblastika, prvoústí schizocoelní, prvoústí coelomoví, členovci, vzdušnicovci, paryby a ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, primáti, hlodavci, šelmy, kopytníci, kytovci.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Program můžete spouštět přímo z úvodní automatické nabídky – tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší program nainstalovat na sdílený síťový disk a odtud umožnit jeho spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\BIOLOGIE

1.      Přihlaste se na počítač jako správce

2.      Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat program

3.      Postupujte podle pokynů instalátoru

4.      Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Biologie

(např. pokud máte náš SHAMAN, spusťte jej v režimu „ucitel“ a přidejte Biologii do nabídky programů)
Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku