Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 HERBAR.HOLUBEC.CZ

Herbář pro školy   
Licenční ujednání  
Herbář pro školy
Popis programu
Přehled rostlin
Náhledy
Technické požadavky
Stáhnout demo

Pro školy
Manuál
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace
Pracovní listy

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      obchod@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Licenční ujednání


Školní výukový software firmy Tomáš Holubec, Ústí 116, 755 01 Vsetín IČ: 68152833

Toto je smlouva o licenčním ujednání mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a firmou Tomáš Holubec, Ústí 116, 755 01 Vsetín IČO: 68152833 (dále jen autor) na užívání softwarového produktu, jenž spadá pod pojem „školní výukový software“ (dále jen program). Tento produkt zahrnuje počítačový software a datový nosič.

 1. Autor tímto prohlašuje, že je výhradním majitelem programu a všech autorských práv s programem spojených, a že je ze zákona oprávněn poskytnout licenci k užívání a šíření programu bez souhlasu třetích stran. Autor si není vědom toho, že by byly s tvorbou softwaru porušeny autorská práva třetích stran. Pokud by prokazatelně došlo ze strany autora k porušení autorských práv třetích stran, je připraven k dohodě vedoucí k nápravě tohoto stavu. Cenu za poskytnutí licence určuje autor. Aktuální ceník je k dispozici do odvolání na internetových stránkách http://www.holubec.cz.

 2. Softwarový produkt je chráněn autorskými právy, mezinárodními dohodami o autorských právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Instalací nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy a jste jimi vázáni. Licenční ujednání je neoddělitelnou součástí softwarového produktu. Licenční ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Okamžikem porušení tohoto licenčního ujednání z vaší strany končí veškeré povinnosti autora k vám.

 3. Toto licenční ujednání je v souvislosti s užíváním softwarového produktu úplnou smlouvou mezi vámi a autorem. Nahrazuje veškeré ostatní smlouvy nebo mluvenou i psanou komunikaci. A má rozhodující význam v řešení sporných nebo dodatečně dohodnutých podmínek mezi stranami zahrnutými v tomto ujednání po dobu jeho platnosti. Pokud by některé ustanovení tohoto ujednání bylo soudem na základě určitého právního řádu prohlášeno za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení odstraněno z licenční smlouvy a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

 4. Instalací, kopírováním či jiným užitím softwarového produktu vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s tímto licenčním ujednáním. Naopak v případě, že nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nejste oprávněni jakkoliv se softwarovým produktem manipulovat a jste povinni jej přestat používat. Všechny uvedené podmínky se vztahují také na osoby, které sami, nebo přes své zaměstnance, společníky atp. tento software nainstalují, zkopírují, nebo použijí.

 5. Na základě tohoto licenčního ujednání jste:

  1. Jednouživatelská licence
   oprávněni nainstalovat a provozovat jednu jedinou kopii programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak).

  2. Školní multilicence
   oprávněni nainstalovat a provozovat neomezené množství kopií programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak). Autor také svoluje k instalaci na domácí počítače všech zaměstnanců fyzické či právnické osoby.

  3. Školní megalicence
   oprávněni nainstalovat a provozovat neomezené množství kopií programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak). Autor také svoluje k instalaci na domácí počítače všech zaměstnanců fyzické či právnické osoby. V případě, že je plátcem za poskytnutí licence škola, svoluje autor k instalaci a používání programu také na domácích počítačích žáků školy. Škola má právo od autora za zvýhodněných podmínek zakoupit pro své žáky instalační disk programu označený jako „žákovské CD“.

 6. Na základě tohoto licenčního ujednání máte právo zhotovit jednu záložní kopii pro účely archivace. Softwarový produkt označený "Demoverze" nebo "Ukázková verze" máte právo volně šířit a kopírovat.

 7. Dodaný Softwarový produkt je vytvořen tak, aby plnil pouze funkce popsané na http://www.holubec.cz v době jeho dodání. Autor si ponechává právo odchylek skutečné funkce softwarového produktu od popisu na http://www.holubec.cz bez předchozího upozornění.

 8. Autor prohlašuje, že si není vědom žádných chyb, jež by měly vliv na funkčnost softwaru nebo počítač, na nějž je instalován. Dále prohlašuje, že provedl odladění celého produktu za účelem bezchybné funkčnosti na systémech MS Windows 95/98/NT/Me/2000/XP.

 9. Autor se zříká jakékoliv odpovědnosti za ztrátu výnosů, zisků, dat nebo za speciální nepřímé následné nebo nahodilé škody. Výslovně souhlasíte s tím, že autor ručí pouze za škody, prokazatelně vzniklé řádným užíváním softwarového produktu a to jen do výše zaplacené kupní ceny softwarového produktu. Autor také neručí za případné škody vzniklé použitím softwarového produktu v rozporu s instalačními pokyny.

 10. Autor se zaručuje, že datové nosiče na kterých je softwarový produkt uložen, budou bez vady na materiálu a provedení 90 dní od data jeho obdržení vámi. Pokud se taková vada vyskytne, vraťte média na adresu autora, a budou vám zdarma vyměněna. Po uplynutí této doby 90 dní, je jen na autorovi, za jakou částku vám budou vyměněna, případně jestli vám budou vyměněna zdarma.
Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku