Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 WWW.HOLUBEC.CZ / INFO

Počítačové výukové programy   
Pro školu i domácnost      
 
Informace
Profil firmy
Reference
Statistiky
Kontakt

Nabídka SW
Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zem.
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola
PC Diktáty
Karel 98
Shaman
Další programy..
Licenční podmínky

Pro školy
Zapůjčit do školy

Další projekty
SMS Brána

Obchod
Ceník
Obchodní podmínky
Objednávka

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      info@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210

 

Manuál RTF

 

 

 

 

 

Školní výukový software

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Licenční podmínky

Prohlášení o shodě

Instalační postupy

Ceník

 

 

 

Tomáš Holubec

Ústí 116

Vsetín 75501

www.holubec.cz

docv14, 06.11.2009

Obsah

Obsah 1

1. Obchodní politika pro školství 3

1.1. Seznam výukového software 3

1.2. Obchodní a dodací podmínky 3

1.3. Další služby pro školy a jejich žáky 3

2. Licenční ujednání 4

4. Prohlášení o shodě 6

5. Ceník 7

5.1 Výukový software 7

5.2 MiniEye 7

Příloha A: Anorganická chemie 8

Spuštění 8

Instalace na síť 8

Příloha B: Biologie 9

Spuštění 9

Instalace na síť 9

Příloha C: Diktáty ČJ 10

Spuštění 10

Instalace na síť 10

Příloha D: Evropská unie 11

Spuštění 11

Instalace na síť 11

Příloha E: Herbář pro školy 12

Spuštění 12

Instalace na síť 12

Příloha F: Literatura 13

Instalace 13

Příloha G: Karel 98 14

Spuštění 14

Instalace na síť 14

Příloha H: MiniEye - monitorování žákovských PC 15

Struktura 15

První spuštění 15

Konfigurace 16

Parametry příkazového řádku 17

Instalace na síť 17

Instalace nové licence 18

Instalace na víc sítí 18

Praktické rady 18

Řešení problémů 19

Příloha I: Nepravidelná slovesa - AJ 20

Spuštění 20

Instalace na síť 20

Příloha J: Pracovní listy do zeměpisu (CD1) 21

Pracovní listy Hospodářský a politický zeměpis světa (CD2) 21

Pracovní listy Lidé a příroda (CD3) 21

Instalace na síť 21

Spuštění 22

Instalace na síť 22

Příloha L: Zeměpis ČR, Evropa, Svět 23

Spuštění 23

Instalace na síť 23

SHAMAN 23

Spouštění programů bez obrázků v pozadí 24

Snadné zaměřování malých států na mapách 24

Příloha M: Technické parametry 25

Příloha N: Zapůjčení programu 27

 

 

1. Obchodní politika pro školství

1.1. Seznam výukového software

- Obchodní, licenční a další informace obsažené v tomto dokumentu se vztahují na školní výukový software firmy Tomáš Holubec.

- Školním výukovým software se rozumí:

· Anorganická chemie

· Autoškola

· Biologie

· Diktáty ČJ

· Evropská unie

· Herbář pro školy

· Karel 98

· Literatura II - 19.století

· Nepravidelná slovesa AJ

· Pracovní listy do zeměpisu + Hospodářský a politický zeměpis světa + Lidé a příroda

· Praktická ekonomika

· Zeměpis ČR, Evropa, Svět

1.2. Obchodní a dodací podmínky

- školní výukový software je školám nabízen pod různými licencemi, cena každé licenční varianty se řídí aktuálním ceníkem, jenž je dostupný na <http://www>.holubec.cz

- částka je splatná fakturou s dobou splatnosti 30 dní

- software je odesílán jako balíková zásilka Českou poštou a to neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od obdržení objednávky

- v souladu s politikou firmy není balné a poštovné školským zařízením účtováno a tyto náklady jdou plně na vrub firmy Tomáš Holubec

- součástí zakoupené licence je aktualizační číselný kód, který umožňuje stahovat aktualizace zakoupeného software

1.3. Další služby pro školy a jejich žáky

- multilicence programu umožňuje instalaci i na domácí počítače učitelů školy v rámci domácí přípravy na vyučování

- megalicence programu umožňuje instalaci i na domácí počítače žáků školy

- software je školám ZDARMA a nezávazně zapůjčován, v případě jejich zájmu, a to na dohodnutou dobu

- žákům a studentům školských zařízení, která si zakoupila multilicenci programu, je poskytnuta sleva na zakoupení jednouživatelské domácí licence ve výši 25%

- školy, které si multilicenci programu zakoupily, mají nárok na novou verzi se slevou

- opravy programu jak funkční tak obsahové jsou školám zdarma dostupné na internetové adrese <http://www.holubec.cz>

- technická podpora je školám zdarma dostupná na e-mailové adrese podpora@holubec.cz <mailto:podpora@holubec.cz>

 

 

2. Licenční ujednání

Školní výukový software firmy Tomáš Holubec, Ústí 116, 755 01 Vsetín IČ: 68152833

Toto je smlouva o licenčním ujednání mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a firmou Tomáš Holubec, Ústí 116, 755 01 Vsetín IČO: 68152833 (dále jen autor) na užívání softwarového produktu, jenž spadá pod pojem „školní výukový software“ vymezený v kapitole 1.1. (dále jen program). Tento produkt zahrnuje počítačový software a datový nosič.

1. Autor tímto prohlašuje, že je výhradním majitelem programu a všech autorských práv s programem spojených, a že je ze zákona oprávněn poskytnout licenci k užívání a šíření programu bez souhlasu třetích stran. Autor si není vědom toho, že by byly s tvorbou softwaru porušeny autorská práva třetích stran. Pokud by prokazatelně došlo ze strany autora k porušení autorských práv třetích stran, je připraven k dohodě vedoucí k nápravě tohoto stavu. Cenu za poskytnutí licence určuje autor. Aktuální ceník je k dispozici do odvolání na internetových stránkách <http://www>.holubec.cz.

2. Softwarový produkt je chráněn autorskými právy, mezinárodními dohodami o autorských právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Instalací nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy a jste jimi vázáni. Licenční ujednání je neoddělitelnou součástí softwarového produktu. Licenční ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Okamžikem porušení tohoto licenčního ujednání z vaší strany končí veškeré povinnosti autora k vám.

 

3. Toto licenční ujednání je v souvislosti s užíváním softwarového produktu úplnou smlouvou mezi vámi a autorem. Nahrazuje veškeré ostatní smlouvy nebo mluvenou i psanou komunikaci. A má rozhodující význam v řešení sporných nebo dodatečně dohodnutých podmínek mezi stranami zahrnutými v tomto ujednání po dobu jeho platnosti. Pokud by některé ustanovení tohoto ujednání bylo soudem na základě určitého právního řádu prohlášeno za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení odstraněno z licenční smlouvy a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

 

4. Instalací, kopírováním či jiným užitím softwarového produktu vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s tímto licenčním ujednáním. Naopak v případě, že nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nejste oprávněni jakkoliv se softwarovým produktem manipulovat a jste povinni jej přestat používat. Všechny uvedené podmínky se vztahují také na osoby, které sami, nebo přes své zaměstnance, společníky atp. tento software nainstalují, zkopírují, nebo použijí.

 

5. Na základě tohoto licenčního ujednání jste:

 

 

5.1. Jednouživatelská licence

oprávněni nainstalovat a provozovat jednu jedinou kopii programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak).

5.2. Školní multilicence

oprávněni nainstalovat a provozovat neomezené množství kopií programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak). Autor také svoluje k instalaci na domácí počítače všech zaměstnanců fyzické či právnické osoby.

5.3. Školní megalicence

oprávněni nainstalovat a provozovat neomezené množství kopií programu na jakýkoliv počítač používaný v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby, která je prokazatelně plátcem za poskytnutí licence (pokud není dohodnuto mezi autorem a vámi jinak). Autor také svoluje k instalaci na domácí počítače všech zaměstnanců fyzické či právnické osoby. V případě, že je plátcem za poskytnutí licence škola, svoluje autor k instalaci a používání programu také na domácích počítačích žáků školy. Škola má právo od autora za zvýhodněných podmínek zakoupit pro své žáky instalační disk programu označený jako „žákovské CD“.

5.4 MiniEye licence

§ oprávněni instalovat a provozovat jednu kopii MiniEye Server aplikace v jednom čase.

§ oprávněni instalovat a provozovat omezený počet kopií MiniEye Klient aplikace v jednom čase, počet kopií je daný poskytnutou licencí.

6. Na základě tohoto licenčního ujednání máte právo zhotovit jednu záložní kopii pro účely archivace. Softwarový produkt označený „Demoverze“ nebo „Ukázková verze“ máte právo volně šířit a kopírovat.

7. Dodaný Softwarový produkt je vytvořen tak, aby plnil pouze funkce popsané na <http://www>.holubec.cz <http://www.holubec.cz> v době jeho dodání. Autor si ponechává právo odchylek skutečné funkce softwarového produktu od popisu na <http://www.holubec.cz> bez předchozího upozornění.

 

8. Autor prohlašuje, že si není vědom žádných chyb, jež by měly vliv na funkčnost softwaru nebo počítač, na nějž je instalován. Dále prohlašuje, že provedl odladění celého produktu za účelem bezchybné funkčnosti na systémech MS Windows 95/98/NT/Me/2000/XP.

 

9. Autor se zříká jakékoliv odpovědnosti za ztrátu výnosů, zisků, dat nebo za speciální nepřímé následné nebo nahodilé škody. Výslovně souhlasíte s tím, že autor ručí pouze za škody, prokazatelně vzniklé řádným užíváním softwarového produktu a to jen do výše zaplacené kupní ceny softwarového produktu. Autor také neručí za případné škody vzniklé použitím softwarového produktu v rozporu s instalačními pokyny.

 

10. Autor se zaručuje, že datové nosiče na kterých je softwarový produkt uložen, budou bez vady na materiálu a provedení 90 dní od data jeho obdržení vámi. Pokud se taková vada vyskytne, vraťte média na adresu autora, a budou vám zdarma vyměněna. Po uplynutí této doby 90 dní, je jen na autorovi, za jakou částku vám budou vyměněna, případně jestli vám budou vyměněna zdarma.

 

 

 

4. Prohlášení o shodě

Název softwarového produktu: Školní výukový software HOLUBEC

Výrobce (distributor): Tomáš Holubec

Sídlo: Ústí 116, 755 01 Vsetín

IČO: 68152833

odpovědný zástupce: Tomáš Holubec

Prohlašujeme, že

1. námi vytvořený (a distribuovaný) výše uvedený titul je v souladu se všemi platnými právními normami a je způsobilý k prodeji na území České republiky. Po celou dobu, kdy sw produkt bude uveden na seznamu evaluovaných titulů a nejméně po dva další roky po vypršení platnosti evaluace nebo stažení ze seznamu evaluovaných titulů z jiných důvodů: bude na výše uvedený produkt poskytována z naší strany bezplatná technická podpora (prostřednictvím emailu, telefonu, informací nebo aktualizací na webové stránce). Za základní technickou podporu se považuje pouze řešení technických a funkčních problémů s instalací a provozem, nikoliv informace o práci s produktem (školení obsluhy).

2. v případě zjištění závažné chyby ve vzdělávacím obsahu titulu nebo funkční chyby software zajistíme vydání aktualizace (opravného patche), která bude zveřejněna na webových stránkách výrobce (distributora). Tato aktualizace bude vydána nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy je výrobce (distributor) o této chybě informován uživatelem nebo MŠMT.

3. v rámci technických a reálných ekonomických možností se budeme snažit upravit produkt tak, aby byl funkční i na hardware nebo software (např. operačních systémech) uvedených na trh až po vydání produktu.

4. jsme ověřili funkčnost produktu na minimální konfiguraci, jejíž popis je přiložen spolu s tímto prohlášením.

5. jsme vynaložili maximální snahu na zajištění bezpečné instalace a provozu aplikace a jejího korektního chování vůči ostatním aplikacím tak, aby uživateli nezpůsobovala škody. Na případná nestandardní možná rizika upozorňujeme uživatele v dokumentaci dodané se softwarem.

6. jsme vynaložili maximální úsilí, abychom v software zabránili přítomnosti virů, trojských koňů nebo obecně jiných součásti, které mění bez vědomí uživatele konfiguraci PC nebo počítačové sítě způsobem, který není u SW daného typu standardní.

7. jsme do software nezařadili žádné skryté funkce na odesílání dat o uživateli bez jeho vědomí.

8. software neobsahuje reklamu nad rámec rozsahu povoleného MŠMT ČR.

 

5. Ceník

5.1 Výukový software

 

jednouživ. licence

školní multilicence

školní megalicence*

upgrade z multi na mega

Anorganická chemie

390,-

990,-

1890,-

990,-

Autoškola

490,-

1290,-

2590,-

1300,-

Biologie

390,-

1290,-

1990,-

700,-

Diktáty

390,-

---

1290,-

---

Evropská unie

600,-

1990,-

3490,-

1590,-

Herbář pro školy

590,-

---

990,-

---

Karel 98

390,-

990,-

1290,-

300,-

Literatura 2 - 19.století

990,-

990,-

---

---

Nepravidelná slovesa - AJ

390,-

590,-

990,-

400,-

Pracovní listy do zeměpisu

990,-

990,-

---

---

Prac.listy. Hospodářský a politický zem. světa

590,-

590,-

---

---

Prac.listy Lidé a příroda

390,-

390,-

---

---

Praktická ekonomika pro ZŠ a SŠ

390,-

990,-

1890,-

990,-

Zeměpis ČR,Evropa,Svět

390,-

1590,-

2590,-

990,-

* K megalicenci můžete pro své žáky přikoupit žákovská instalační CD za zvýhodněnou cenu 50 Kč. V případě současného zakoupení 100 ks žákovských CD získáváte pro školu megalicenci ZDARMA.

5.2 MiniEye

 

Průměrná cena na žákovské PC

Cena za licenci

Učebna do 5 PC

158,-

790,-

Učebna do 10 PC

139,-

1390,-

Učebna do 15 PC

132,-

1990,-

Učebna do 20 PC

129,-

2590,-

Učebna do 25 PC

127,-

3190,-

Učebna do 30 PC

126,-

3790,-

     

Sleva na 2 učebny **

 

15 %

Sleva na 3 učebny **

 

20 %

Sleva na 4 učebny **

 

25 %

 

** 1. Učebna do 15 PC = 1990 Kč , 2. Učebna do 20 PC = 2590 Kč, Celkem před slevou 4580 Kč, po slevě 15% výsledná cena 3893 Kč

 

Příloha A: Anorganická chemie

Přehledně členěný program určený základním a středním školám byl sestaven tak, aby žáky seznámil s problematikou anorganické chemie zábavnou formou.

Možnost nastavení stupnice zkoušení, výběr problematiky ke zkoušení a několik stupňů obtížnosti předurčují tento program jako ideální řešení pro všechny základní a střední školy, kde je chemie vyučována.

Základní volby - Značky prvků, Názvy sloučenin, Rovnice, Spojovačky, Vyrovnávání rovnic jsou dále členěny do podsekcí umožňujících optimalizovat výuku dle hloubky, v jaké je na Vaší škole vyučována.

Program tak může sloužit nejen k efektivní výuce anorganické chemie, ale také k efektivnímu zkoušení a hodnocení žáků. Stává se tak nepostradatelným nástrojem výuky každého chemikáře.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Program můžete spouštět přímo z úvodní automatické nabídky - tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší program nainstalovat na sdílený síťový disk a odtud umožnit jeho spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\ACHEMIE

1. Přihlaste se na počítač jako správce.

2. Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat program

3. Postupujte podle pokynů instalátoru

4. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Anorganická chemie

(např. pokud máte náš SHAMAN, spusťte jej v režimu „ucitel“ a přidejte Anorganickou chemii do nabídky programů).

Příloha B: Biologie

Program obsahuje do skupin přehledně rozčleněné zástupce rostlin a živočichů. Žák se naučí jednotlivé zástupce rozpoznávat a pojmenovávat.

Učitel může pomocí programu své žáky přezkoušet z biologických poznávaček. K dispozici je nastavitelná známkovací stupnice a podrobný souhrn průběhu zkoušení a udělaných chyb. Každý učitel si může vytvořit svůj vlastní modul obsahující pouze rostliny a živočichy, z nichž chce své žáky vyzkoušet.

Rostlinná část programu obsahuje kategorie: tvary listů, typy květenství, typy plodů, nižší rostliny, mechorosty a kapraďorosty, rostliny nahosemenné, houby a lišejníky, vzhled stromů.

Živočišná část programu obsahuje kategorie: prvoci, diblastika, prvoústí schizocoelní, prvoústí coelomoví, členovci, vzdušnicovci, paryby a ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, primáti, hlodavci, šelmy, kopytníci, kytovci.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Program můžete spouštět přímo z úvodní automatické nabídky - tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší program nainstalovat na sdílený síťový disk a odtud umožnit jeho spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\BIOLOGIE

1. Přihlaste se na počítač jako správce

2. Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat program

3. Postupujte podle pokynů instalátoru

4. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Biologie

(např. pokud máte náš SHAMAN, spusťte jej v režimu „ucitel“ a přidejte Biologii do nabídky programů)

Příloha C: Diktáty ČJ

Program se skládá z řady pravopisných cvičení, na kterých si Vaši žáci procvičí pravopis. Můžete své žáky nechat procvičovat nebo si je i přezkoušet. Můžete jim zadat vypracovat jen určité cvičení nebo přímo celou kapitolu zabývající se určitým jevem. Pravopisné cvičení nebo i celé kapitoly si můžete také vytisknout na papír.

Školám nabízíme CD verzi programu, která obsahuje 457 cvičení pokrývajících celý český pravopis. Megalicence pod níž program nabízíme školu opravňuje poskytovat kopie programu svým žákům, aby si žáci mohli pravopis procvičovat i doma.

Všechny diktáty jsou v programu seřazeny podle témat, jimiž se zabývají, do kapitol a podkapitol. Kapitoly společně vytvářejí stromovitou strukturu, kterou vidíte v levé části úvodního okna programu. Kliknutím na název kapitoly zobrazíte obsažené podkapitoly. Postupným zobrazováním (rozbalováním) podkapitol se dostanete až k jednotlivým diktátům. Dvojklikem na název diktátu spustíte vyplňování zvoleného pravopisného cvičení nebo celé kapitoly.

V pravé části úvodního okna programu si můžete ještě před zahájením samotného výběru a doplňování pravopisných cvičení zvolit způsob hodnocení, zpětné vazby a případně i stanovit časový limit.

V textu diktátu představují žlutě označená místa pravopisné jevy, které máte za úkol vyřešit. Najetím kurzoru myši na žluté pole se zobrazí možné varianty řešení. Kliknutím myši zvolte variantu, o níž se domníváte, že je správná. V závislosti na nastavení diktátu bude Vaše řešení ohodnoceno.

Některé pravopisné jevy nejsou barevně označeny, musíte je najít najetím kurzoru myši - např. čárky v souvětí - ovšem ne každá je na svém správném místě.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Program můžete spouštět přímo z úvodní automatické nabídky - tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší program nainstalovat na sdílený síťový disk a odtud umožnit jeho spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\DIKTATY

1. Přihlaste se na počítač jako správce

2. Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat program

3. Postupujte podle pokynů instalátoru

4. Spusťte nainstalovaný program a z horního menu zvolte Soubor-Balíčky-Všechny balíčky. Označte balíček CD Školy 1 a zvolte Nový klíč. Zadejte Klíč aktivace uvedený na faktuře nebo na samolepce uvnitř krabičky od instalačního CD.

5. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Diktáty

Příloha D: Evropská unie

Jedinečný produkt na trhu výukových programů, který žákům poskytne ucelené znalosti o uskupení států zvaném Evropská unie. Aktualizováno pro stav k 1.1.2007, vč. nových členských států.

Program je členěn do dvou modulů - výukový a testovací. Výuková část programu poskytne žákům odpovídající znalosti o problematice EU a to ve všech důležitých oblastech - Informace o rozšiřování EU, historie, instituce, politika, členské státy, hospodářství, právo, mýty a fakta...

Testovací část prověří znalosti studentů pomocí testů, křížovek a spojovaček s cílem nabyté znalosti sumarizovat.

Obsah a koncepce programu odpovídá svým rozsahem a zaměřením žákům základních a středních škol. Důraz je kladen zejména na současnost a budoucnost EU, ale pozornost se také zaměřuje na její historii a zejména pak na všeobecný přehled.

Program je svou koncepcí jedinečným zdrojem znalostí o EU a měl by plně postačovat potřebám učitelů k pokrytí této problematiky ve výuce občanské nauky, dějepisu a zeměpisu.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Program můžete spouštět přímo z úvodní automatické nabídky - tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší program nainstalovat na sdílený síťový disk a odtud umožnit jeho spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\EU

1. Přihlaste se na počítač jako správce

2. Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat program

3. Postupujte podle pokynů instalátoru

4. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Evropská unie

(např. pokud máte náš SHAMAN, spusťte jej v režimu „ucitel“ a přidejte Evropskou unii do nabídky programů)

Příloha E: Herbář pro školy

Multimediální CD didaktická pomůcka pro výuku botaniky vyšších rostlin je určená pro práci v hodinách přírodopisu na základních školách a v hodinách biologie na středních školách.

Program je rozdělen do dvou částí: fotografický herbář a ekosystémy.

Ve fotoherbáři je každé rostlině věnována jedna strana. Abecední rejstřík zahrnuje seznam všech rostlin fotoherbáře v abecedním pořádku. Na stránku věnovanou zvolené rostlině se přemístíte kliknutím na zvolenou rostlinu v seznamu.

Seznam dle čeledí obsahuje v horní části malé fotografie typických zástupců čeledí a u každého obrázku také název čeledi. Kliknutím na název zvolené čeledi se přemístíte k seznamu rostlin příslušné čeledi. Tyto seznamy podle čeledí se nacházejí ve spodní části stránky a je možné se k nim dostat i prostým posunováním stránky po obrazovce.

Ekosystémy - kliknutí na tento odkaz zobrazí úvodní stranu ekologické části programu. V horní části stránky je nabídka jednotlivých ekosystémů, které program zahrnuje. Kliknutím na některý z nich zobrazíte požadované informace. Úvodní strana také zahrnuje všeobecné informace týkající se zejména kulturní krajiny.

Každá ze stránek věnovaných jednotlivým ekosystémům obsahuje ve své spodní části fotografie typických rostlinných zástupců. U obrázků nejsou popisky. Název rostliny se zobrazí, ukážete-li myší na obrázek a chvíli počkáte, což žákům umožňuje samostatně ověřovat své znalosti. Pokud si přejete bližší informace o některé z těchto rostlin, stačí na obrázek kliknout a zobrazí se příslušná stránka z fotoherbáře.

Toto multimediální CD nemá být náhradou botanické části učebnic pro základní či střední školy. Jedná se o didaktickou pomůcku, jejímž smyslem je obohatit výuku botaniky, představit žákům a studentům svět rostlin formou, která je jim blízká - pomocí počítače.

Součástí této didaktické pomůcky jsou pracovní listy, které se vztahují k tématům obsaženým v herbáři a z větší části z něj také vycházejí. Jednotlivé pracovní listy se navzájem doplňují, prolínají, lze je různě kombinovat. Je možné využít pracovní listy přímo při práci s programem - žáci mohou pomocí programu například vyhledávat odpovědi na otázky. Pracovní listy se dají využít také k písemnému opakování, pro zpestření hodiny apod.

Pracovní listy stáhnete ze stránky <http://www.holubec.cz/herbar>.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Program můžete spouštět přímo z úvodní automatické nabídky - tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší program nainstalovat na sdílený síťový disk a odtud umožnit jeho spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\HERBAR

1. Přihlaste se na počítač jako správce

2. Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat program

3. Postupujte podle pokynů instalátoru

4. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Herbář

Příloha F: Literatura

CD II - 19. století: od národního obrození do kritického realismu v české a světové literatuře

CD uvádí přehlednou formou českou a světovou literaturu v proměnách různých směrů během celého 19. století. Tento program je určen zejména vyučujícím na všech středních školách v republice, ale přístupný je i žákům. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny tak, jak se probírají v hodinách literatury - tedy podle tematických plánů, ale i podle nových školních vzdělávacích programů.

CD je kromě základních informací doplněno o životopisy spisovatelů, kulturu a dějiny dané doby, obsahy děl a shrnující testy na učivo celého 19. století. V závěru jednotlivých kapitol najdete také mapu rodišť významných českých spisovatelů a přehledné tabulky, které se dají vyplnit na základě probírané látky.

Rozsah: 160 stran textu ve formátu DOC + 56 zadání písemných prací.

Instalace

Program je určen k využití ze strany učitelů v rámci hodiny. Proto má smysl program instalovat pouze na školní nebo domácí počítače učitelů.

Pokud přesto chcete program nainstalovat na školní síť, instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\LITERAT2.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\LITERATURA\

1. Přihlaste se na počítač jako správce

2. Ručně vytvořte cílový adresář, např. K:\HOLUBEC\LITERATURA\

3. Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat

4. Postupujte podle pokynů instalátoru

 

Příloha G: Karel 98

Naučte děti pochopit základy algoritmizace. Karel je vynikajícím nástrojem pro první seznámení se s principy programování. Vyrostly na něm již celé generace programátorů.

Pomocí Karla se mohou začít učit programovat i nejmenší děti. Naučí se logicky myslet a hledat nejelegantnější řešení zdánlivě velmi složitých problémů. Zvyknou si správně členit a rozlišovat dílčí úkoly a hledat mezi nimi podobnosti.

Karel je robot uzavřený ve městě 10x10 polí. V jeho světě existují pouze zdi, značky a čtyři světové strany. Sám umí pouze udělat krok, otočit se vlevo a položit nebo zvednout značku. Také umí rozpoznat zda na poli, kde stojí, je nějaká značka, zda stojí před zdí a na jakou světovou stranu je natočen.

Pomocí 4 příkazů VLEVO VBOK, KROK, POLOZ, ZVEDNI, konstrukcí KDYŽ, OPAKUJ, DOKUD a rekurzivního volání můžete Karla naučit vykonávat i velmi složité činnosti.

Součástí programu je učebnice jazyka, sbírka úloh a ukázková řešení.

Jako BONUS obdržíte spolu s programem i knihovnu pro Turbo Pascal simulující Karlovo město. Pomocí této knihovny lehce přejdete k vyššímu programovacímu jazyku.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Instalace na síť

Instalace se spustí sama po vložení CD do mechaniky. Ručně můžete instalátor spustit přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\KAREL98

1. Přihlaste se na počítač jako správce

2. Vložte CD do mechaniky

3. Postupujte podle pokynů instalátoru

4. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Karel 98

(např. pokud máte náš SHAMAN, spusťte jej v režimu „ucitel“ a přidejte Karla do nabídky programů)

Příloha H: MiniEye - monitorování žákovských PC

Program umožňuje učiteli kontrolovat, zda žáci nehrají v hodině hry, nebrouzdají po webu, nechatují a dělají jen, co jim bylo uloženo.

Program učiteli poskytuje přehled o dění na žákovských počítačích prostřednictvím zobrazení zmenšených obrazovek žákovských počítačů v síti. V případě potřeby může učitel na svém monitoru sledovat i nezmenšenou obrazovku libovolného žákovského počítače.

Monitorování je šetrné k systémovým prostředkům učitelského i žákovských počítačů a propustnosti sítě.

Struktura

Program se skládá ze dvou samostatných aplikací: server a klient. Server je určený pro učitelský počítač, klient pro žákovské aplikace - na síťovém/diskovém serveru tedy program ani žádná jeho část neběží.

Server aplikace (dále jen server) po svém spuštění na učitelském počítači začne přijímat žádosti klientských aplikací (dále jen klient) o připojení. Po připojení začne klient posílat serveru informace, kterých se server dožaduje - např. snímek obrazovky.

 

První spuštění

Ještě než se pustíte do instalace programu na školní síť, seznamte se s MiniEye serverem a klientem na svém počítači. Spuštěním serveru i klienta na jednom počítači můžete monitorovat sami sebe a naučit se tak program ovládat i konfigurovat.

Nejprve spusťte přímo z CD z adresáře CLIENT soubor CLIENT.EXE. Mezi ikonami na vpravo na liště se objeví ikona . Poklepáním na ikonu zobrazíte běžícího klienta. V kolonce „Jméno počítače“ vidíte jméno svého počítače, kterým se bude klient k serveru připojovat. Toto jméno za chvíli použijete při konfiguraci serveru.

 

Nyní spusťte přímo z CD z adresáře SERVER soubor SERVER.EXE.

Zobrazí se okno serveru, v rámu „Monitorované počí-tače“ vidíte obrazovky moni-torovaných počítačů. V „Sez-namu připojení“ občas uvidíte probliknout pokus o připojení ze strany klienta.

Pokusy o připojení jsou prozatím neúspěšné, protože server nezná jméno počítače na němž běží klient. V okně serveru vidíte, že server oče-kává jako jméno počítače buď PC1 nebo PC2.

 

Aby spojení mohlo být úspěšně navázáno, je potřeba upravit konfiguraci serveru. Zvolte na serveru Soubor - Konfigurovat. Myší najeďte nad větší bílou plochu označenou jako PC1. Pravým tlačítkem vyvolejte Popup-Menu a zvolte Vlastnosti.

 

Do políčka „Jméno počítače“ vložte jméno svého počítače přesně tak, jak jej zobrazuje Klient. Potvrďte změnu OK a ukončete konfigurační režim pomocí horního menu Soubor - Konfigurovat. Změněnou konfiguraci nepůjde uložit, protože je program spuštěný z CD, to ale v této chvíli nevadí. Po chvíli uvidíte, že se klientu podařilo k serveru připojit a že server zobrazuje zmenšenou Vaši vlastní obra-zovku.

 

Konfigurace

Data nutná pro připojení klientů k serveru jsou uloženy v souboru ACONFIG.TXT. Tento soubor obsahuje IP adresu a port Serveru a další nastavení platná pro server i klienty.

Data platná pouze pro server jsou uložena v souboru CONFIG.TXT. Tento soubor obsahuje především informace o klientech, např. IP adresu nebo jméno žákovského počítače, velikost a pozici obrazovky náhledu, atd.

Soubor LICENSE.TXT obsahuje informaci o licenci, pod kterou MiniEye běží. Licence obsahuje především maximální možný počet klientů a jméno a adresu majitele licence.

V žádném případě soubory ručně neupravujte, veškerou konfiguraci provádějte pouze a jen prostřednictvím serveru přepnutého do konfiguračního módu z horního Menu - Soubor - Konfigurovat.

V konfiguračním módu můžete změnit následující Nastavení systému (ACONFIG.TXT):

- IP Adresa Serveru - IP adresa učitelského počítače

- Port Serveru - port na němž server přijímá nová připojení, doporučujeme ponechat hodnotu 9091

- Přístupový klíč - řetězec, kterým se klient identifikuje serveru, k němuž se připojuje. Parametr lze použít pro zdvojenou kontrolu, že se klient připojuje ke správnému serveru, např. v případě, když je ve škole víc než jedna učebna.

- Automaticky spouštět klienty - zapne/vypne automatické spouštění klientů na žákovských počítačích. Aby se změna projevila, musí se na žákovský počítač přihlásit správce, spustit klienta a restartovat počítač. Automatické spuštění je docíleno zápisem do registru systému Windows. Při prvním automatickém spuštění můžete být upozorněni systémem Windows na nový automaticky spouštěný software. V takovém případě povolte opakované spouštění, aby se hlášení příště již neobjevovalo.

- Klienti mohou skončit - umožní/znemožní vypnout standardním způsobem klienta na žákovském počítači. Doporučujeme volbu deaktivovat a znemožnit tak žákům vypnout klienta.

- Skrýt klienty - zapne/vypne zobrazování klientů na spodní liště. Když je skrývání zapnuto, lze klienta zpozorovat pouze jako proces ve Správci úloh.

V konfiguračním módu můžete zobrazit vlastnosti kteréhokoliv klienta umístěného na ploše „Monitorované počítače“. Můžete nastavit následující vlastnosti náhledu obrazovky klientského/žákovského počítače:

- Souřadnice Y - svislá souřadnice horního levého rohu klientského náhledu

- Souřadnice X - vodorovná souřadnice horního levého rohu klientského náhledu

- Šířka - šířka klientského náhledu

- Výška - výška klientského náhledu

- IP adresa - IP adresa klientského/žákovského počítače

- Jméno počítač - Windows jméno klientského/žákovského počítače

- Formát - grafický formát použitý při snímání obrazovek

- Tiky na snímek - snímek žákovské obrazovky je přenášen na učitelský počítač pokaždé, když uběhne určený počet tiků. Dobu jednoho tiku může učitel měnit kdykoliv během monitorování. Čím nižší počet tiků zadáte, tím častěji bude žákovský počítač snímkován. Doporučujeme u všech klientů ponechat hodnotu 4. Pokud chcete některé klienty snímkovat častěji než jiné, přiřaďte jim méně tiků na snímek než zbývajícím klientům.

Parametry příkazového řádku

MiniEye server i klient je možné konfigurovat pomocí parametrů zadaných na příkazovém řádku. Tento přístup je vhodný v situaci kdy některý z klientů má být spuštěný rozdílným způsobem než všichni ostatní, např. na většině počítačů má být MiniEye skryt, a jen na jednom má být vidět jako ikona na spodní liště. Toho lze docílit spuštěním klienta příkazem „CLIENT.EXE -vis“.

Seznam podporovaných parametrů příkazového řádku:

- h - adresa serveru

- p - port serveru

- sid - přístupový klíč

- canexit - klienti mohou skončit

- vis - klient má být vidět na liště

- lang - jazyk programu, 1=ENG, 2=CZ, 3=SK

- autostart - automatické spuštění klienta

- start1 - nezapisovat do registru Windows žádné informace ohledně spuštění klienta

- start2 - zapsat do registru Windows požadavek na automatické spouštění klienta

- start3 - vymazat z registru Windows požadavek na automatické spouštění klienta

Příklad: „K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\CLIENT\CLIENT.EXE -start1

Instalace na síť

Pokud jste úspěšně spojili server a klient na svém vlastním počítači a seznámili se i s konfigurací programu, můžete přistoupit k instalaci na školní síť. Přesto je vhodné nejprve podle tohoto návodu nejprve instalaci na vlastní počítač a teprve potom začít instalovat na školní síť. Na školní síti je vhodné nejprve program nainstalovat a rozchodit pro učitelský počítač a jeden žákovský počítač a teprve potom instalovat zbývající žákovské počítače.

Předpokladem pro úspěšnou instalaci je možnost přímého spojení mezi učitelským a žákovskými počítači po IP protokolu.

1. Přihlaste se na učitelský počítač jako správce

2. Vytvořte adresář na sdíleném síťovém disku, např. K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1

3. Z CD překopírujte do tohoto nového adresáře obsah adresáře MINIEYE tak, aby zůstala zachována struktura adresářů, tedy např. ve finále budete na síťovém disku mít: K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\LICENSE.TXT K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\ACONFIG.TXT K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\SERVER\SERVER.EXE K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\SERVER\CONFIG.TXT K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\CLIENT\CLIENT.EXE

4. Na ploše učitelského počítače vytvořte zástupce pro spouštění serveru, tedy např. K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\SERVER\SERVER.EXE

5. Spusťte server, přejděte do konfiguračního módu a přes Popup-Menu otevřete okno „Nastavení systému“. Nastavte skutečnou „IP adresa serveru“, port ponechte 9091. Přístupový klíč také neměňte. Zaškrtněte „Aut.spouštět klienty“. „Skrýt klienty“ zatím nezaškrtávejte.

6. Vytvořte na ploše „Monitorované počítače“ obrazovku náhledu pro všechny počítače v síti. Je vhodné je prostorově rozmístit tak, jak je vidí učitel od svého počítače. Nezapomeňte nastavit ke každému náhledu odpovídající jméno počítače. Pozor na velká a malá písmena.

7. Ukončete konfigurační mód, nechte uložit provedené změny a ponechte server aplikaci automaticky restartovat.

8. Přihlaste se postupně jako správce na všechny počítače v síti a ručně spusťte klienta ze síťového disku, tedy např. K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\CLIENT\CLIENT.EXE Potom žákovský počítač restartujte a přihlaste se jako žák. Pokud se klient po startu automaticky spustí, zopakujte tento krok pro další žákovský počítač.

9. Pokud žáci nemají vědět o tom, že jsou monitorováni, spusťte server a přejděte do konfiguračního módu. V „Nastavení systému“ zaškrtněte „Skrýt klienty“ a ukončete konfigurační mód. Po restartu žákovských počítačů se ikona klienta již neobjeví.

Instalace nové licence

Nahraďte soubor s licencí na sdíleném disku novým souborem LICENSE.TXT, tedy např. K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\LICENSE.TXT. Zakoupené licence naleznete na instalačním CD v adresáři LICENCE, tedy např. D:\LICENSE\LICENSE.TXT

Instalace na víc sítí

Pokud jste program MiniEye zakoupili pro více učeben, musíte program pro každou učebnu nainstalovat zvlášť, tedy např. do adresářů K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1 a K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT2 a v každé učebně server i klienty spouštět ze správného adresáře.

Praktické rady

1. Zvětšený náhled obrazovky klienta se zobrazí kliknutím myši na zmenšenou obrazovku náhledu.

2. Při odinstalaci ze sítě nejprve vypněte „Aut.spouštění klientů“, restartujte všechny žákovské počítače a přihlaste se na ně jako správce. Tím dojde ke spuštění klienta pod správcovskými právy a záznam o automatickém spuštění klienta bude vymazán.

Řešení problémů

1. Klient se na žákovském počítači se nespouští automaticky, ale na serveru je zaškrtnuté „Aut.spouštět klienty“.

Přihlaste se na žákovském počítači jako správce a ručně spusťte klienta, po pár vteřinách klienta vypněte. Podívejte se do registru Windows, zda došlo k zápisu programu do registru. Zvolte Start - Spustit - napište REGEDIT - OK - Nalistujte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, zde jsou záznamy o souborech, které má systém při startu automaticky spustit. Mezi záznamy by měl být i „MiniEye-client“. Pokud tam takový záznam není, můžete jej vložit ručně, Nový - Řetězcová hodnota, jako údaj hodnoty vložte úplnou cestu ke CLIENT.EXE na sdíleném síťovém disku.

2. Při spuštění nebo při ukončení MiniEye klienta se zobrazuje hlášení o neúspěšném zápisu do registru Windows - pozorováno u Windows Vista.

Spouštějte klienta s parametrem „-start1“, tedy např. K:\HOLUBEC\MINIEYE\SIT1\CLIENT.EXE -start1

3. Nedaří se nám nakonfigurovat MiniEye tak, aby monitoroval naši školní síť.

Zašlete nám e-mailem co nejpodrobnější informace o Vaši síti, a my Vám konfiguraci vytvoříme. Potřebujeme především znát

o počet počítačů v učebně,

o prostorové rozmístění počítačů,

o označení učitelského a žákovského počítače,

o jména a/nebo IP adresy jednotlivých počítačů.

Příloha I: Nepravidelná slovesa - AJ

Program obsahuje více než 170 anglických nepravidelných sloves, jejich podobu v Past tense, Past participle a český překlad. Program také obsahuje menší množství pravidelných sloves určených ke zvýšení obtížnosti.

S programem můžete pracovat v režimu

Prohlížení - žák si prochází jednotlivá slova a snaží se zapamatovat všechny jejich přehledně zobrazené tvary.

Procvičování - žák vyplňuje jednotlivé tvary sloves, slova v nichž chybuje se opakují až do doby, kdy prokáže jejich zvládnutí.

Zkoušení - žák vyplňuje jednotlivé tvary sloves, každé slovo se zobrazí pouze jednou.

Na svých domácích počítačích žáci nejspíše využijí především režim procvičovaní. Ve vyučovací hodině naopak nejspíše využijete režim zkoušení, který zobrazí statistiku a úspěšnost zkoušení a navrhne výslednou známku. Průběh zkoušení a konkrétní chyby zobrazíte jednoduše přes nabídku Výsledky.

Hodnotící stupnici a počet otázek/sloves si můžete nastavit podle svých představ a pomocí profilů také nadefinujete svůj vlastní zúžený soubor sloves, který by měli žáci zvládnout.

Doporučujeme program zakoupit ve školní MEGAlicenci, která Vám umožní program neomezeně instalovat na všech školních počítačích, ale současně jej i poskytovat všem svým žákům k domácí přípravě.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Instalace na síť

Instalace se spustí sama po vložení CD do mechaniky. Ručně můžete instalátor spustit přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\SLOVESA

1. Přihlaste se na počítač jako správce

2. Vložte CD do mechaniky

3. Postupujte podle pokynů instalátoru

4. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Nepravidelná slovesa

(např. pokud máte náš SHAMAN, spusťte jej v režimu „ucitel“ a přidejte Nepravidelná slovesa do nabídky programů)

Příloha J: Pracovní listy do zeměpisu (CD1)

Pracovní listy Hospodářský a politický zeměpis světa (CD2)

Pracovní listy Lidé a příroda (CD3)

Pracovní listy jsou určeny pro učitele jako pomůcka aktivní výuky v hodinách zeměpisu. Ke každému okruhu učiva zeměpisu je připraven příslušný pracovní list, který obsahuje prázdná místa.

Úkolem žáka je listy na základě učitelova výkladu, učebnice, atlasu či požadavku správně vyplnit. Žák tak postupně získává svou vlastní učebnici zeměpisu. Student se tímto způsobem pod dohledem svého učitele podílí na vytvoření učebnice, čímž se výuka stává mnohem efektivnější a naučené znalosti získávají znatelně dlouhodobější charakter.

CD1 obsahuje 130 různých pracovních listů včetně vzorového řešení ve formátu BMP, které plně pokrývají potřeby výuky zeměpisu na základních a středních školách. Součástí CD je i vzorové řešení. CD2 obsahuje dalších 37 pracovních listů a vzorových řešení a CD3 obsahuje dalších 16 pracovních listů a vzorových řešení.

Obslužný program umožňuje jednoduché třídění, náhled a tisk listů.

Program je navíc přizpůsoben i dalším potřebám učitelů a umožňuje jediným kliknutím tlačítka myši otevřít grafický editor a provést v pracovním listu jednoduchým způsobem jakékoliv změny.

Další pracovní listy si mohou učitelé sami vytvářet případně vzájemně vyměňovat. Program tak může být efektivně rozšiřován a udržován aktuální bez nutnosti dalších finančních výdajů ze strany školy.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Program můžete spouštět přímo z úvodní automatické nabídky - tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Pokud však program na svůj počítač nainstalujete, budete moci v pracovních listech provádět úpravy.

Instalace na síť

Program je určen k využití ze strany učitelů v rámci přípravy na hodinu zeměpisu. Proto má smysl program instalovat pouze na školní nebo domácí počítače učitelů. Pokud přesto chcete program nainstalovat na školní síť, instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\PLISTY

5. Přihlaste se na počítač jako správce

6. Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat program

7. Postupujte podle pokynů instalátoru

8. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Pracovní listy do zeměpisu

(např. pokud máte náš SHAMAN, spusťte jej v režimu „ucitel“ a přidejte Pracovní listy do nabídky programů)

Tato 3 CD mají společný ovládací program i systém aktualizací, liší se však sadou pracovních listů, s nimiž je možné pracovat.

Příloha K: Praktická ekonomika

Jedinečný produkt na českém trhu výukového software reaguje na rámcové vzdělávací programy v oblasti Stát a hospodářství. Program je koncipován tak, aby studenti získali zejména praktické dovednosti v oblasti každodenního setkávání se s ekonomickou realitou.

Program je členěn do tří částí:

národní hospodářství, která nabízí informace o fungování státu, ekonomiky, fungování peněz, ale zejména daní, sociální problematiky, státní správy a státního rozpočtu. Praktické příklady pak žáky naučí spočítat si mzdu, dopad daní přímých a nepřímých, sociální a zdravotní pojištění

bankovnictví, kde se žáci naučí, jak banka funguje, jaké jsou její základní funkce, jaké služby nabízí nebo co je to úrok. Zejména si ale prakticky vyzkoušejí základní operace, se kterými se v reálném životě potkají (platba složenky, faktury, převod finančních prostředků, výpočet úroku, apod., problematiku inkasa, ale také poštovní operace, jako odeslání doporučených dopisů a jiné)

podnikání, kde žáci poznají druhy společností, podmínky pro vznik podniku a živnosti, jejich výhody a nevýhody, základy podnikatelského myšlení, pojmy aktiv, pasiv a zadlužení společnosti. Následně si žák formou testu pojmy systematizuje, aby z nabytých znalostí mohl čerpat i v budoucím praktickém životě.

Program je primárně určen základním školám, ale zároveň je vhodným doplňkem i pro výuku na nižších stupních středních škol. Navíc je pravidelně aktualizován tak, aby reflektoval všechny změny legislativy v oblasti ekonomiky.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí úvodní nabídka, ze které si můžete velmi pohodlně vybrat další postup. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SETUP.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Program můžete spouštět přímo z úvodní automatické nabídky - tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší program nainstalovat na sdílený síťový disk a odtud umožnit jeho spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z úvodní automatické nabídky. Případně přes tlačítko Start-Spustit-D:\SETUP.EXE Instalaci provádějte ze správcovského účtu a postupujte podle pokynů instalátoru. Jako cílový adresář pro uložení v sítích IKI zvolte K:\HOLUBEC\EKONOMIK

1. Přihlaste se na počítač jako správce.

2. Vložte CD do mechaniky a zvolte Instalovat program

3. Postupujte podle pokynů instalátoru

4. Obejděte všechny stanice a způsobem obvyklým pro konkrétní školní síť vytvořte zástupce pro rychlé spouštění programu Praktická ekonomika.

(např. pokud máte náš SHAMAN, spusťte jej v režimu „ucitel“ a přidejte Praktickou ekonomiku do nabídky programů).

Příloha L: Zeměpis ČR, Evropa, Svět

Na mapě každého světadílu je možné si procvičit polohopis jednotlivých států a měst, členitost povrchu a pobřeží. Svou vlastní slepou mapu má také každý evropský stát. Lze procvičit polohopis měst, pohoří, řek, ale také názvy evropských regionů a historických míst. Na mapách České republiky je možné procvičovat města, řeky, hraniční přechody, geomorfologické celky.

Program uživateli zadává různé pojmy a úkolem uživatele je na slepé mapě kliknout na místo, které danému pojmu odpovídá. V jiném režimu program zvýrazní místo na mapě a úkolem uživatele je dané místo pojmenovat výběrem jedné z nabízených možností.

Kromě map program obsahuje řadu zeměpisných testů, křížovek a úkolů - např. spojování států s měnami, úředními jazyky, převažujícím náboženským vyznáním, apod. V oddílu věnovaném České republice lze najít i část věnovanou průmyslu.

Obtížnost otázek je odstupňována do tří úrovní: základní škola, střední škola a pro nadšence. Učitel má také možnost nastavit si vlastní stupnici hodnocení a definovat si tak způsob hodnocení žáků.

Program získal řadu ocenění - např. Svět počítačů poměr kvalita, výkon/cena, 1. místo v soutěži MŠMT v kategorii tvorba učebních pomůcek a didaktické techniky, a jiné.

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí nabídka programů, ze které si můžete velmi pohodlně vybírat. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SHAMAN.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Programy můžete spouštět přímo z automatické nabídky - tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší programy na sdílený síťový disk nainstalovat a odtud umožnit jejich spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z automatické nabídky. Případně přes tlačítko

Start-Spustit-D:\SETUP.EXE

Zobrazí se seznam programů. Křížkem si vyberte, které si přejete nainstalovat a stiskněte Pokračovat. Dojde ke spuštění vzájemně nezávislých instalátorů jednotlivých programů. Instalátory budou implicitně nabízet instalaci na sdílený síťový disk K.

SHAMAN

Pokud se rozhodnete instalovat i manažer výukových programů SHAMAN, instalujte jej jako první - chvíli vyčkejte a okno jeho instalátoru se automaticky nabídne jako první. Pokud toto pořadí dodržíte, tak se ostatní programy budou umět automaticky přidat podle předmětů do strukturované nabídky.

Po nainstalování všech jednotlivých programů spusťte z nabídky

Start - Programy - SHAMAN - Shaman ucitel

a povolte přidání programů do nabídky.

Potom vytvořte na pracovní ploše každého žáka zástupce SHAMANa (umožněte každému žáku jeho jednoduché spuštění). Potom do nabídky jednoduše zařazujte ze správcovského účtu libovolné výukové programy, které vlastníte. Výhoda spočívá v tom, že jednou zařazený program mohou prostřednictvím SHAMANa ihned spouštět všichni žáci.

 

Spouštění programů bez obrázků v pozadí

Obrázky v pozadí mohou na starých počítačích znatelně zpomalovat běh programu. Program bez obrázků v pozadí spustíte z příkazové řádky (z nabídky Start - Spustit) nebo z programu SHAMAN příkazem "CR -pozadi" nebo "EVROPA -pozadi" nebo "SVET -pozadi".

Snadné zaměřování malých států na mapách

V případě, že máte označit území velmi malého státu, stačí najet kurzorem myši pouze do jeho blízkosti, přidržet klávesu SHIFT a kliknout.

Příloha M: Technické parametry

Tabulka přináší přehled technických parametrů jednotlivých školních výukových programů.

 

Anorganická chemie

Biologie

Diktáty ČJ

Evropská unie

Herbář pro školy

Karel 98

operační systém

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

min. grafické rozlišení

640x480

640x480

640x480

640x480

640x480

640x480

min.dopo-ručené rozlišení

640x480

800x600

640x480

640x480

800x600

640x480

nutnost internetového připojení

NE

NE

NE

NE

NE

NE

nutná zvuková karta

NE

NE

NE

NE

NE

NE

lze spustit přímo z CD

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

software je spouštěn na serveru

NE

NE

NE

NE

NE

NE

možnost instalace do sdílené složky na serveru

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

požadovaný prostor při instalaci

2MB

43MB

3MB

23MB

162MB

1MB

SW lze provozovat v IKI učebnách

A/C/E

A/C/E

A/C/E

A/C/E

A/C/E

A/C/E

stránka podpory a aktualizací

chemie .holubec.cz

biologie .holubec.cz

diktaty .holubec.cz

eu .holubec.cz

herbar .holubec.cz

karel .holubec.cz

aktualizace podmíněny zadáním klíče

NE

ANO

ANO

NE

ANO

NE

certifikace e-gram *

ANO

NE

NE

ANO

NE

NE

*certifikace e-gram byla v roce 2007 zrušena

 

 

Literatura II 19.století

MiniEye monitorování žákovských PC

Nepravidelná slovesa - AJ

Pracovní listy do zeměpisu

Praktická ekonomika

Zeměpis ČR, Evropa, Svět

operační systém

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

Win95/98/ME/NT/2000/ XP / Vista

min. grafické rozlišení

640x480

640x480

640x480

640x480

640x480

640x480

min.dopo-ručené rozlišení

640x480

640x480

640x480

640x480

800x600

640x480

nutnost internetového připojení

NE

NE

NE

NE

NE, ale vhodné (odkazy na web)

NE

nutná zvuková karta

NE

NE

NE

NE

NE

NE

lze spustit přímo z CD

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

Software je spouštěn na serveru

NE

NE

NE

NE

NE

NE

možnost instalace do sdílené složky na serveru

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

požadovaný prostor při instalaci

7MB

1MB

1MB

310MB

4MB

15MB

SW lze provozovat v IKI učebnách

A/C/E

A/C/E

A/C/E

A/C/E, určeno však jen pro učitele

A/C/E

A/C/E

stránka podpory a aktualizací

literatura. holubec.cz

minieye. holubec.cz

slovesa .holubec.cz

listy .holubec.cz

ekonomika .holubec.cz

zemepis .holubec.cz

aktualizace podmíněny zadáním klíče

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

certifikace e-gram *

NE

NE

NE

ANO

NE

ANO

*certifikační projekt e-gram byl v roce 2007 zrušen

Příloha N: Zapůjčení programu

 

 

 

Libovolný program z naší nabídky si můžete ZDARMA do školy zapůjčit a vyzkoušet.

Název školy : ........................................................................................................

Ulice : .....................................................................................................................

Město, PSČ : .........................................................................................................

IČ : ...........................................

Kontaktní osoba : ................................................................................................

Tel., e-mail : ..........................................................................................................

ceny pro případ zakoupení

školní multilicence školní megalicence

  Anorganická chemie 990,- 1890,-

  Autoškola 1290,- 2590,-

  Biologie 1290,- 1990,-

  Diktáty ČJ --- 1290,-

  Evropská unie 1990,- 3490,-

  Herbář pro školy --- 990,-

  Karel 98 990,- 1290,-

  Literatura 2 - 19.století 990,- 990,-

  Nepravidelná slovesa 590,- 990,-

  Pracovní listy do zeměpisu 990,- ----

  P.listy Hospodářský a polit. zeměpis 590,- ----

  P.listy Lidé a příroda 390,- ----

  Praktická ekonomika 990,- 1890,-

  Zeměpis ČR, Evropa, Svět 1590,- 2590,-

  MiniEye -- dle počtu PC a učeben --

Označené programy si přejeme

ZAPŮJČIT na dobu do dne .....................

ZAKOUPIT

Datum: Razítko a podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.holubec.czStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku